Saturday, 15 August, 2020 | Welcome, Guest !
Admissions for B.Pharm (Accreditated to NBA) and M.Pharm is going on, Call : 82 60 871880/97 77 943043(for B.Pharm), 97 77 945053(for M.Pharm) & 99 37 907314/ 97 78 430023(for D.Pharm)










Our University Gold Medalists

Sl. No.

Name

Branch

Year

1.

Mr. Dhananjaya Panigrahi

B.Pharm

2002-2003

2

Mr. Jitesh Kumar Behera

B.Pharm

2003-2004

3

Mrs. J. Sruti

B.Pharm

2004-2005

4

Mr. Srikanta Patra

B.Pharm

2006-2007

5

Mr. Bidyadhar Sahu

B.Pharm

2007-2008

6

Miss Rasmita Patro

B.Pharm

2010-2011

7

Mr. Chandan Kumar Sahoo

B.Pharm

2013-2014

8

Mr. P. Maruti Prasad

M.Pharm

2002-2003

9

Mr. Girija Prasad Patro

M.Pharm

2003-2004

10

Miss G. Madhavi

M.Pharm

2004-2005

11

Mrs. J. Sruti

M.Pharm

2007-2008

12

Miss K.Kiranmayee

M.Pharm

2011-2012

13

Mrs. G.Padmaja

M.Pharm

2012-2013

14

Mr. Prakash Guru

M.Pharm

2013-2014